Hydroponisk produksjon potet – AVSLUTTET 2017

Fullskala utprøving av Hydro Crop Solution (HCS) under norske forhold.

Formål: Å tilpasse HCS som dyrkingssystem til norske forhold (klima, lys, sorter osv.), og å utvikle en produksjonsmetode for miniknoller som kan gi større utbytte per meristem plante og mer kostnadseffektiv produksjon.

Utføring: Prosjektet gjennomføres ved undersøkelse av flere dyrkingsparametre. Det vil bli prioritert å teste store markedssorter der det er størst potensial for økt verdiskapning gjennom færre feltgenerasjoner. Asterix er meget aktuell pga omfang og kvalitetsutfordringer. Utenlandske erfaringer med dyrking av mange sorter i HCS er ikke direkte overførbart på grunn av norsk klima og norske lysforhold. Innovator, Fontane, Colomba og Lady Claire prøves på vårholdet, og Asterix og Solist på høstholdet.

Dyrkingssystemet er oppbygd slik at en kan dyrke fire ulike sorter med individuell behandling. For best mulig utnytting er det en fordel at sorter som dyrkes på samme hold har lik veksttid. Prøving av ulike gjødslingsregimer (ledetall, blandingsforhold) tilsier at det må benyttes en sterkere næringsløsning på høsten enn på vårholdet. På høstholdet planlegges det å dyrke Asterix på tre av fire seksjoner, da med forsøk med tre ulike ledetall for best mulig avling. Vi vil også undersøke om instalasjon av varmekolber i næringskarene kan gi bedre vekst ved lav utetemperatur.

Enkelte sorter må ha en «trøkk» (høy pH eller kutte vanning i 24 timer) for å gå fra vegetativ fase til knolldanning. Vi vil prøve ulike regimer for å gi denne behandlingen til rett tid.

Vanligvis er opptørking av knollene etter opptak viktig for god lagringskvalitet. Knoller produsert på HCS ser ut til å være utsatt for uttørking på grunn av mer åpne lenticeller og tynt skall. Knollene skal lagres opp til ti måneder, og må forbehandles for å kunne lagres så lenge. Vi vil gjøre forsøk med forbehandling ved ulike temperaturer og gradvis «avvenning» fra fuktig miljø.

Verdiskapings- og forbrukspotensial: På oppdrag fra Graminor produserer Overhalla Klonavlssenter 160 000 miniknoller årlig. I tillegg produseres ca. 20 000 nye sorter for prøving. Ved vellykket HCS-produksjon kan det produseres til sammen minst 300 000 miniknoller. Bedre plantehelse på utgangsmaterialet og nye sorter vil gi økt settepotetsalg. HCS-anlegget øker kapasiteten for oppal av eksisterende og nye sorter. Dette gir muligheter for rask oppformering av nye sorter og større mangfold av nye gode sorter for både dagligvare og storkjøkken. En økning av norskandelen fra 65-80 prosent i Gartnerhallen og BAMA vil bety ca. 10 000 tonn mer norskprodusert potet.

Prosjektleder: Ole Anders Viken, Overhalla Klonavlssenter AS
Prosjektets varighet: 2017
Foto: Bama