Norsk helårsproduksjon av ruccola i aquaponisk dyrkingssystem i veksthus og vertikal produksjonsanlegg

Forskningsstasjonen NIBIO Landvik har et aquaponisk dyrkingssystem i veksthus der det i samarbeid med næringen testes ut hvilke plantesorter som egner seg for slik produksjon.

Systemet baseres på produksjon av planter sammen med fisk (ørret) i vannkultur i et resirkulert system der fisk tar ut næring fra fiskefôr og tilfører sine avfallasstoff som gjødsel til plantene.

Formål: Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om bærekraftig og økonomisk lønnsom produksjonsmetode for helårsproduksjon av ruccola i aquaponisk system.

Utføring: Basert på eksisterende kunnskap om resistens og sortsegenskaper vil det bli valgt ut de mest lovende sortene for testdyrking i aquaponianlegget. Det vil bli gjort en screening for å plukke ut de en til tre beste sortene i anlegget som skal optimaliseres videre. Deretter vil ulike produksjonssystemer og dyrkingsteknikker for ruccola i mattekultur (breisåing på flytende matter) testes ut og sammenlignes for å finne best egnet metode. Det vil bli gjort vekstforsøk med de utvalgte mest lovende sortene. Mengde fiskefôr og lys balanseres i forhold til biomassen av fisk og planter. Produksjonsforholdene skal optimaliseres og det skal lages et produksjonsverktøy som kan anvendes for å styre følgende parametere på ønsket nivå: Biomasse av planter og fisk, tilført fiskefôr, temperatur og lys. Det testes ut ulike regimer av led-lys med optimalt spekter for plantevekst.

Sammen med omsetningsleddene og Gartnerhallens produsenter vil utfordringer man møter på både i produksjonen og med hensyn til produktkvalitet, bearbeiding, pakking og omsetning drøftes. Konseptet gir rom for merkevarebygging knyttet til produksjonsmåte. Prosjektet vil framskaffe nødvendig kunnskap om produksjonssystem og styring av produksjonsfaktorer. Det vil bli utført økonomiske beregninger som viser kostnader og produksjon per arealenhet. Disse må sees i sammenheng med investeringskostnader og avskrivinger for den aktuelle bedrift.

Verdiskapings- og forbrukspotensial: Omsetning av ruccola i 2016 var på 139 millioner NOK. Norsk frilandsproduksjon av ruccola foregår i perioden mai til oktober.  Omlegging til Aquaponics kan ta noe tid og kreve øket samarbeid mellom næringene innenfor akvakultur og veksthusproduksjon. Prosjektet vil bidra med en kunnskap og produksjonsplan for en viktig kultur for slike anlegg. Målet er at anvendelse av kunnskapen skal føre til oppstart av nye anlegg og erstatte 25 prosent av importert ruccola innen tre år. Dette vil gi en verdiskapning på 20,8 millioner NOK hvis vi anser importen til å være 60 prosent.

Ruccula er kjent som smakfull grønnsak med høyt innhold av helsegode stoff som A vitamin. Ruccula er en populær grønnsak som ligger på topp blant andre bladgrønnsaker. Det bør også ligge et grunnlag for økning i bruken av denne relativt nye grønnsaken.

Prosjektleder: Randi Seljåsen, NIBIO Landvik