Meir berekraftig plantevern med dronesprøyting i fruktfelt

Bruk av droner og smart teknologi åpner generelt for mer presisjon i dyrkinga. Dronene kan registrere, observere og samle inn data som videre blir brukt for å lage nøyaktige kart over fruktfeltet, der frukttrea er nøyaktig plasserte. Redusert bruk av plantevernmiddel og mer presis avsetning av sprøytevæske er viktig for å at produksjonen skal være mer bærekraftig og mer klima- og miljøvennlig.  Droner, digitalisering og smart teknologi åpner muligheter for slik presisjon i plantevernarbeidet.

Fruktdyrkere i Hardanger har tatt initiativet til prosjektet. Norsk landbruksrådgiving Vest har utformet forprosjektet som skal ende opp med en fullstendig plan for et hovedprosjekt der målet er at droner blir godkjente for sprøyting av kjemiske plantevernmiddel i norsk fruktdyrking. Forprosjektet vil vurdere hvilke muligheter og avgrensinger som fins med tanke på bruk av droner i plantevernarbeidet. Forprosjektet vil klarlegge krav til godkjenningsordninger både for operatør og utstyr. Det skal skaffes oversikt over tilgjengelig teknologi og tilgjengelig kunnskap om miljøpåvirkning. I tillegg skal økonomien ved bruk av droner i fruktdyrkinga vurderes, og en ønsker se på mulighetene for å organisere og tilby sprøyting av kjemiske plantevernmidler med droner som en tjeneste i fruktdistriktene.

I forprosjektet skal droner testes med vann. Utprøving med kjemiske plantevernmiddel inngår ikke i forprosjektet.

Prosjektet henter også kompetanse hos NIBIO, NMBU og privat næringsliv på området.

Prosjektet eies av Norsk landbruksrådgiving Vest og ledes av Liv Lyngstad.
Tidsrammen er på 1 år og starter opp i løpet av andre kvartal 2023.
Grofondet bidrar med 320 000 kr til dette.

Grofondet ønsker lykke til med prosjektet og gleder seg til å følge det fremover.