APPLECORe – Skjøtsel av villbier i fruktproduksjon

Insektpollinering er viktig for produksjon av frukt. Vekten og kvaliteten på frukten har direkte sammenheng med antall insektbesøk under blomstringen, og høyere utbytte oppnås ved pollinering mellom frukttrær som ikke er nært i slekt. I mange kommersielle frukthager er det antatt at hovedtyngden av pollineringen er utført av honningbien, som i Norge utelukkende er en tambie.  

I praksis er derfor ofte birøkt en del av driften hos en fruktprodusent. Imidlertid er det økende bevis for at betydningen av ville pollinatorer har blitt undervurdert. Studier har vist at fruktproduksjonen reduseres mye mer ved færre blomsterbesøk fra ville pollinatorer enn ved lignende minskning fra honningbier. I tillegg, er mengden pollen overført til blomstene i kommersiell fruktdyrking høyest i områder nær naturlige habitater for ville pollinatorer. 

Honningbier kommer i aktivitet relativt sent på våren og trenger høye temperaturer for å være aktive, noe som skaper pollineringsutfordringer i kuldeperioder ved starten av sesongen. For å sikre at frukt og bærproduksjon forblir opprettholdt under et skiftende klima, er det viktig å undersøke pollineringsalternativer. De siste årene har det i Europa vært forsøkt å introdusere populasjoner av hornmurerbier (Osmia bicornis) i kommersiell fruktdyrking for å bedre produksjonen. Hornmurerbier starter med blomsterbesøk tidligere i sesongen enn honningbier og kan være i aktivitet ved lavere temperaturer (ned til 4 grader). Bruk av hornmurerbier til kommersiell frukt- og bærproduksjon har i mange europeiske land ført til bedre avlinger, men hittil har det vært minimal bruk av arten i Norge. 

Hornmurerbier prosjektet er en del av APPLECORe prosjektet. Vi vil introdusere og legge til rette for hornmurerbien, på et utvalg gårder på Østlandet, der arten også forekommer naturlig.  

Vi vil undersøke følgende hovedspørsmål: 

  • Hvordan påvirkes pollinering av eple- og pæretrær av introduksjonen av hornmurerbier? Hvor langt transporterer hornmurerbiene pollen? Hvordan sammenfaller flyvetiden til hornmurerbier med blomstringstiden til frukttrærne? 
  • I hvilken grad påvirker hornmurerbier og honningbier hverandre?  
  • Hvordan forventer vi at klimaendringene vil påvirke sammensetningen av ville og tamme pollinatorer? I hvilken grad kan hornmurerbier i landskapet beskytte mot avkastningstap som følge av klimaendringer? 

APPLECORe er samfinansiert av Grofondet og FFL/JA forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. APPLECORe-prosjektet ledes av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og gjennomføres i samarbeid mellom forskningsinstitusjoner (NINA, NIBIO, NORCE, Universitetet i Bergen, Universitetet i Essex), partnere i næringslivet (Landbruksrådgivning Vest og Viken), og statlige etater (Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, og Fylkesmennene i Vestland og Oslo og Viken). 

http://Pollinering (nina.no)