Bærekraftig jordbærproduksjon i tunnel (Bærkraft)

For å sikre økte, stabile leveranser av kvalitetsjordbær i et stadig endret klima må mer av produksjonen over i plasttunneler. Dette prosjektet er et viktig bidrag for å få til en satsing på produksjon i plasttunneler hos norske jordbærprodusenter. Prosjektet støttes av både Grofondet og Norges forskningsråd.

Formål: Å øke arealet av norsk jordbærproduksjon i plasttunneler for mer stabile avlinger og en større forutsigbarhet i leveransene. Dette skal baseres på utvikling av ny kunnskap og økonomisk- og miljømessig bærekraftige løsninger.

Utføring: Gjødslings- og vanningsforsøk skal gjennomføres i ulike dyrkingssystemer (planter i jord, i renner og på ‘table-top’) i plasttunnel. Styresystemer og arbeidsbesparende teknologi vil bli utviklet, og beslutningsverktøy for optimal plantevekst i ulike utviklingsfaser vil bli vektlagt. Det skal utvikles grunnleggende og praktisk kunnskap om vekst og utvikling hos nye sorter, med hovedvekt på remonterende typer dyrket i plasttunneler. Mekanismer for klimakontroll av vekst, blomster- og kviledanning vil bli undersøkt ved forsøk i kontrollert klima og i felt. Avlingspotensial og bærkvalitet vil bli dokumentert i feltforsøk. Det skal utvikles både grunnleggende og praktisk kunnskap om bruk av ultrafiolett (UV) lys til bekjempelse av gråskimmel i jordbær, basert på erfaringer med bekjempelse av mjøldogg og innledende arbeid med gråskimmel. Det skal utvikles et konsept for behandling av småplanter av jordbær med varm vanndamp.

Basert på resultater fra dette prosjektet og tidligere erfaringer, skal det utvikles rutiner for klimaregulering, næringstilførsel, vanning, plantevern, etc. som skal tas i bruk i et samarbeid mellom dyrkere, rådgivere og forskere. Det vil foregå storskala testing hos et etablert nettverk av fem produsenter i Viken-området. Det vil utarbeides økonomiske kalkyler for endringer i produksjon og produksjonsmidler.

Prosjektet vil resultere i ny kunnskap som vil gi grunnlag for økt bærekraftig produksjon av jordbær i alle landets regioner, innovative tekniske løsninger for dyrkingssystem og plantevern, og prosesser for interaktiv samhandling (dyrker-rådgiver-forsker) som vil gi optimal jordbærdyrking og avlinger innen 10 prosent av planlagt produksjon. Prosjektet vil bidra til at omtrent 20 prosent av dyrkingsarealet av jordbær hos Gartnerhallens medlemmer vil foregå under tak om 8-10 år, og gi grunnlag for å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler i jordbær med 70 til 90 prosent.

Verdiskapings- og forbrukspotensial: Målet er å forsyne det norske markedet med norske jordbær i perioden 10. juni til 10. september, noe som vil øke verdien på norsk produksjon med 48 mill kroner i året. Med forventede økte avlinger (50 prosent), og bedre pris utenom hovedsesongen, vil verdien kunne øke med 70 prosent i forhold til dagens verdi. Økt tunneldyrking vil redusere plantevernmiddelbruken og gi store muligheter for økologisk produksjon.

Jordbæromsetningen økte fra 2,2 til 3,2 kg per person fra 2010 til 2015. I 2013 og 2016 hadde jordbær en nedgang i forbruket (hhv. 29 prosent og 21 prosent reduksjon per person fra året før). Dette hadde tydelig sammenheng med svak norsk sesong. Med økte og stabile leveranser til avtalt tid og kvalitet, vil grossister og kjedene bedre kunne profilere jordbær i butikkene, og raskt øke salget. Vi anslår at verdiøkningen vil være på 50 prosent av 2015/2016-nivå (0,4 milliarder kr), og gi et totalt verdisalg på 1,17 milliarder kr.

Prosjektleder: Anita Sønsteby, NIBIO Apelsvoll
Prosjektets varighet: 2018 – 2020
Foto: NIBIO