JordbærSmak

Norske jordbær er anerkjent hos forbrukerne på grunn av den gode smaken. Et ønske om mer forutsigbarhet i produksjon og leveranser, lengre sesong og økte avlinger har ført til økt interesse rundt jordbær dyrket i tunneler, men også muligheten til å ta i bruk veksthus og lukkede systemer i substrat. For at norske jordbær skal konkurrere med importerte bær i vekstsesongen og beholde den høye statusen er det viktig å ha fokus på kvalitet og smak.

Det er flere faktorer som kan være med på å påvirke smaken: Sortsvalg, gjødsling/vanning, substrat, temperatur og lysforhold.

Prosjektets hovedmål er derfor: Optimalisering av smaken hos norske jordbær dyrket i substrat, og med delmålene

  • Detektere og optimalisere viktige smakspåvirkere i substratdyrking i Norge
  • Anbefale sorter for ulike produksjonsformer i substrat til ulikt klima med høy smakskvalitet
  • Anbefale vann- og gjødselregime med hovedtyngde på kalium og nitrogen for optimalisering av smak ved dyrking ved ulike lys- og temperaturforhold
  • Implementere og formidle forskningsresultater til dyrkere og rådgivere
  • Lage en dyrkningsveileder for jordbær i substrat

Det produseres i dag om lag 8500 tonn norske jordbær i året til en verdi av 432 millioner kr, og det importeres om lag 9 650 tonn bær til en verdi av 427 millioner kr (SSB 2018).

Ved å øke den norske andelen med 15 % vil norske jordbær med en kilopris på 50 kr gi et økt verdiskapningspotensiale på 102.6 millioner kr per år fra dagens nivå.

Det er NIBIO ved Anne Linn Hykkerud som leder prosjektet, med seg har hun flere anerkjente forskere både fra NIBIO, Njøs frukt- og bærsenter og Universitetet i Turku. NLR, Norgro, Gartnerhallen, Bama og Avisomo vil også bidra med kompetanse inn i prosjektet.

Grofondet har gitt tilsagn på 2,4 millioner kr som egenandel til dette prosjektet som skal søkes videre til FFL/JA med en totalramme på 12,65 millioner kr.  over 4 år. Grofondet ønsker lykke til med hovedsøknaden.