Etiske retningslinjer

Grofondet AS skal bidra til det grønne skiftet gjennom økt verdiskaping fra norske frukter, bær, grønnsaker og poteter, samt til bedre helse i befolkningen gjennom økt forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter.

Prinsipper

Grofondet AS krever ærlighet, redelighet og lojalitet i alle forhold som angår fondet.

Styret, leder og innstillingsråd

Grofondets styre er selskapets øverste organ som står for tildeling av midler etter innstilling fra innstillingsrådet presentert av fondsleder.

Styremedlem, innstillingsrådsmedlem og fondsleder skal sikre at konfidensiell informasjon knyttet til søkere og søknadsbehandling blir holdt konfidensielt.

Styremedlem, innstillingsrådsmedlem og fondsleder plikter å oppgi eventuelt kjennskap til søker og/eller søkers prosjekt, eventuelle interessekonflikter eller personlige og/eller økonomiske interesser. Styret/innstillingsrådet vurderer medlemmenes habilitet ved behandling av enkeltsøknader.

Styremedlem, innstillingsrådsmedlem og fondsleder skal aldri kreve, motta, tilby eller gi bestikkelser, gaver, ytelser, tjenester eller andre begunstigelser fra søkere til fondet. Høflighetsgaver på verdi under NOK 500 kan mottas. Gaver utover dette skal rapporteres og leveres inn.

Fondsmottaker

Fondsmottaker som er knyttet til en FoU-institusjon skal følge generelle og fagspesifikke forskningsetiske retningslinjer, jf. etikkom.no.

Fondsmottaker skal ha den nødvendige kompetanse for å sikre faglig kvalitet under gjennomføring av prosjektet.

Fondsmottaker er ansvarlig for prosjektets redelighet. Fabrikkering, forfalskning, plagiering og liknende er ikke forenelig med redelighetsprinsippet.

Fondsmottaker skal sikre god henvisningsskikk som sikrer krav til etterprøvbarhet og gir grunnlag for videre FoU.

Fondsmottaker skal vise andre deltakere respekt, og avklare eierskap til data, forfatterskap, eventuell publisering, fagfellevurdering og samarbeid for øvrig.

Fondsmottaker er ansvarlig for at prosjektresultater tilgjengeliggjøres for Grofondet og at en kortversjon av prosjektresultatene/sluttrapporten som kan offentliggjøres leveres til avtalt tid, med mindre noe annet er avtalt ved tildeling av midler. Åpenhet om eventuelle funn er viktig for å sikre etterprøvbarhet

Fondsmottaker innestår ved hver enkelt rapportering og fakturering for at de etiske retningslinjene er fulgt og at forutsetningene for tilsagnet fortsatt er tilstede.

Sanksjoner

Brudd på en eller flere av de etiske retningslinjene vil kunne føre til krav om tilbakebetaling av midler.