Grofondets
vedtekter

Våre vedtekter regulerer fondets formål, styring, kapitalforvaltning og tildelingskriterier. Fondet har som hovedformål å støtte bærekraftige prosjekter og innovasjon innen landbruket.

Last ned vedtekter

Våre vedtekter

§ 1 Selskapets foretaksnavn er Grofondet AS.

§ 2 Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet er finansiering av prosjekter innen norske frukter, bær, grønnsaker og poteter, utleievirksomhet, eiendomsforvaltning, kjøp og salg av fast eiendom og annen virksomhet som naturlig faller inn under dette, samt deltakelse i andre selskaper som driver tilsvarende virksomhet.

§ 4 Selskapets aksjekapital er kr 3 051 419,70, fordelt på 30 514 197 aksjer, hver pålydende kr 0,10.

§ 5 Selskapets styre skal bestå av seks medlemmer.

§ 6 Selskapets firma tegnes av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 7 Erverv av aksjer i selskapet, samt pantsettelse av aksjer, krever samtykke fra selskapet.

§ 8 Aksjonærer har forkjøpsrett til aksjer som har skiftet eier eller som ønsker overført. En aksjonær som ønsker å overdra sine aksjer skal gi skriftlig melding om dette til selskapet. Meldingen skal inneholde opplysninger om erververens identitet, avtalt pris og andre avtalte vilkår for overdragelsen. Selskapet skal umiddelbart informere de øvrige aksjonærer om de nevnte forhold og om fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende. Forkjøpsrett kan gjøres gjeldende ved skriftlig melding til selskapet. Forkjøpsrett må utøves senest 4 uker etter at selskapet fikk melding om overdragelsen. Dersom den aktuelle overdragelsen er et salg, skal aksjonærene som utøver forkjøpsrett overta de aktuelle aksjene til den pris og de vilkår som er beskrevet i selgende aksjonærs melding til selskapet, dog slik at løsningssummen skal betales senest én måned etter at forkjøpsretten ble gjort gjeldende. Dersom overdragelsen skal skje i form av arv eller gave, skal løsningssummen fastsettes etter aksjeloven § 4-17 femte og sjette ledd. Er det flere aksjonærer som utøver forkjøpsrett, skal aksjene fordeles i henhold til hvor mange aksjer disse aksjonærene har fra før på tidspunktet selskapet mottok meldingen om overdragelsen. Blir forkjøpsretten ikke utøvet, står selgende aksjonær fritt til å gjennomføre avhendelsen i en periode på tre måneder fra utløpet av fristen for å gjøre forkjøpsrett gjeldende.

§ 9 Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
  2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.