Vilkår

Her finner du informasjon om kriteriene og betingelsene som gjelder for å motta støtte fra fondet. Dette inkluderer krav til søkere, hvordan midlene skal brukes, og rapporteringsforpliktelser.

Aksept

Tilskuddsmottaker må melde tilbake til Grofondet at vilkårene aksepteres før tilskudd kan bli utbetalt. Tilbakemelding gis elektronisk på www.grofondet.no/for-mottaker innen angitt frist i tilsagnsbrevet. Dersom tilskuddsmottaker ikke aksepterer vilkårene for tilsagnet innen fristen, vil tilskuddet bortfalle.

Bruken av tilskudd

Tilskuddet skal brukes i tråd med innsendt søknad, dersom ikke annet fremgår av tilsagnsbrevet. Eventuelle spesifikke vilkår knyttet til tilsagnet skal fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddsmottaker plikter å underrette Grofondet snarest dersom forutsetningene for gjennomføring av prosjektet (teknisk, faglig, framdriftsmessig o.l) endres i vesentlig grad. Dette gjelder også økonomiske endringer innenfor prosjektets budsjett. Endringer i prosjektet skal være godkjent av Grofondet før de iverksettes. Grofondet vil i denne sammenheng også vurdere om tilskuddet til prosjektet helt eller delvis skal bortfalle.

Tilsagnets gyldighet

Dersom prosjektet ikke starter opp som forutsatt i søknaden, vil tilskuddet bortfalle.

Utbetaling av tilskudd

Dersom prosjektet har andre finansieringskilder, må tilskuddsmottaker dokumentere øvrig finansiering før utbetaling av tilskudd finner sted. Delutbetaling kan bli holdt tilbake dersom forutsetningene ikke følges opp av tilskuddsmottaker. Sluttutbetaling av tilskudd skjer etter at Grofondet har mottatt og godkjent sluttrapport og regnskap fra prosjektet.

  1. FoU-prosjekt får utbetalt midler etter godkjente rapporter i takt med påløpte kostnader.
  2. Utviklingsprosjekter får 50 prosent av årets budsjetterte tildeling utbetalt ved oppstart, resterende jevnt fordelt etter godkjente rapporter og minst 20 prosent ved godkjent sluttrapport.
  3. Kompetanseutviklingsprosjekter får maksimalt 80 prosent utbetalt ved oppstart, og 20 prosent etter godkjent sluttrapport.

Tilskuddsmottaker må selv anmode om å få tilskuddet utbetalt ved å sende faktura til Grofondet.

Krav til regnskap

Det skal føres regnskap for prosjektet som helhet. Regnskapsbilag og eventuelle timelister skal oppbevares i henhold til regnskapsloven, slik at eventuell kontroll med at tilskuddet er brukt i tråd med forutsetningene kan gjennomføres. Det er krav om revisorattestert årsregnskap fra organisasjonene som har deltatt dersom de er revisorpliktige.

Rapportering

Prosjektene skal uoppfordret rapportere årlig i aktuelt rapporteringsskjema som ligger på www.grofondet.no/for-mottaker innen angitte frister.

Kontroll

Grofondet kan foreta kontroll med at tilskuddet er benyttet i tråd med forutsetningene, og at fremdriften for øvrig er i tråd med med tilsagnsgrunnlaget. Grofondet kan basert på mottatt rapporter og annen informasjon foreta risikovurderinger ved avvik fra tilsagnsgrunnlaget og forutsetningen for tilsagnet, og sette forutsetninger for videre fremdrift ved utbetaling av tilskudd eller eventuelt avkorte innvilget tilskuddsbeløp. I tilfeller hvor eventuelt avvik fra tilsagnsgrunnlaget og/eller forutsetningene er betydelige kan Grofondet beslutte at retten til tilskudd helt kan bortfalle.

Krav om tilbakebetaling av utbetalt tilskudd

Dersom Grofondet finner at tilskuddsmottaker ikke har brukt midlene i samsvar med forutsetningene, tilsagnsgrunnlaget eller vilkårene for øvrig er brutt, det foreligger brudd på de etiske retningslinjene og/eller revisorbekreftet regnskap fraviker vesentlig fra sluttrapportens foreløpige regnskap, kan tilskuddet helt eller delvis kreves tilbakebetalt.

Unntak

Grofondet kan gjøre unntak fra reglene om frister for innsending av rapporter og regnskap dersom særlige grunner taler for det. Grofondet tar forbehold om endringer i vilkår.