Søknads-
veiledning

Denne veiledningen forklarer stegene i søknadskjemaet.

1. Velg prosjektkategori

Kryss av for hvilken type prosjekt du søker om støtte til. Velg mellom FoU, Utviklingeller Kompetanseheving:

  • FoU brukessom kategori når prosjektleder er ansatt ved et universit, høyskole,forskningsinstitutt e.l. Kan inkludere doktorgradsstipendiater. FoU-midlene fra Grofondet har som mål å utløse ytterligerefinansiering. Grofondet er å anse som næringens egne midler og kan brukes som«egeninnsats» i søknader til Norges forskningsråd, Forskningsmidlene forjordbruk og matindustri (FFL/JA), samt Regionale forskningsfond (RRF).

  • Utviklingsprosjekt brukes som kategori for andre type prosjektersom har som mål å skape innovasjon- og vekst for norsk frukt og grønt. Utviklingsprosjekter må være forankreti Grofondets verdikjede, som inkluderer Gartnerhallen, Bama og/ellerNorgesGruppen. Dette betyr at prosjektet må involvere deltakelse fra Gartnerhallen-produsenter,pakkerier, grossister eller detaljister. Selskaper, organisasjoner ogforeninger kan søke om midler, men må samarbeid med mist én i vår verdikjede.

  • Kompetanseheving brukes som kategori for å søke om stipender til relevant utdanning ved studiesteder, i samarbeid med forskningsinstitusjoner, og/ellertil etterutdanning innenverdikjeden for frukt og grønt. Det kan også søkes om midler for å selv utarbeidet studier eller eller innhold til ny kompetanseheving.


2. Prosjekttittel

Prosjektnavnet bør så langt som mulig være selvforklarende, og kort.

3. Om søker

Fyll inn feltene og beskriver bedriften/virksomheten kort.
 

4. Opplysningerom prosjektleder

Prosjektets hovedkontaktperson skal være «prosjektlederen» som oppgisher, med tilhørende e­post, telefonnr og CV lastes opp her.
 

5. Organiseringog samarbeidspartnere

Oppgi evt. samarbeidspartnere i prosjektet. Skriv en kort beskrivelseav organisasjonen(e) og deres rolle i prosjektet. I utviklingsprosjekterstilles det krav om deltakelse fra Grofondets verdikjede (Gartnerhallen, Bamaog NorgesGruppen). Dette innebærer deltakelse fra Gartnerhallen-produsenter,pakkerier, grossister og/eller detaljister.

 

6. Prosjektsammendrag

Gi en kort og konsisoppsummering av prosjektets bakgrunn, mål og forventede resultat (maks 200 ord).

 

7. Bakgrunnog behov for prosjektet

Beskriv hva som ligger til grunn for prosjektet og om evt.tidligere arbeid på området. Forklar hvorfor det er behov for prosjektet, oghvilket problem prosjektet skal løse.

 

Fondet skal bidratil økt verdiskapingen og forbruket av norsk frukt, bær, grønt og/ellerpotet, på en bærekraftig måte. Beskriv på hvilkenmåte prosjektet vil kunne bidra til dette (f.eks gjennom å øke avlinger,redusere svinn, reduksjon av bruk av plantevernmidler, effektivisering av drifteller reduksjon av kostnader, eller andre miljøvennlige tiltak).

 
8. Prosjektetsmål og forventede resultater

Beskriv hovedmålet og delmål.Målene skal tydelig vise hvilke resultater prosjektet skal gi for å sikre økt forbruk og/eller verdiskapning av norsk frukt og grønt. Dersom hele eller deler av prosjekteter konfidensielt, skal dette angis og begrunnes her.

 

Mer detaljert prosjektbeskrivelse (inklusiv eventuell skisse/søknad til Forskningsrådet eller andre) legges ved FoU-søknader. Det er også mulig for søknader innen utvikling og kompetanseheving å legge ved ekstra informasjon her.

 

9. Gjennomføring og aktiviteter

Beskriv hvordan prosjektet skal gjennomføres i praksis. Vi trenger informasjon om planlagt prosjektperiode og hovedaktivitetene i prosjektet. Last ned mal for fremdriftsplan, fyll ut, og last opp.

 

10. Prosjektets risikovurdering

Beskriv risiko for å ikke nå målene og hva som kangjøres for å redusere risikoen.

 
11. Detaljer

Hvis du har søkt/skal søke om midler fra andre til dette prosjektet må det oppgis frahvem og når. Hvis du tidligere har fått tildeltmidler fra Grofondet må det oppgis til hvilket prosjekt og når.

 
12. Søknadsbeløp

Fyll ut totaltsøknadsbeløp. Hvis prosjektet er flerårig, angi fordeling per år fremover i eget budsjett som du laster oppunder.

 Grofondet deler årlig ut totalt ca. 10 millioner kr.
 
13. Grofondbudsjett

Budsjettoppsett: Lag en tabell som viser allekostnadskategorier, beløp og totaler. Detaljbeskrivelse: Inkluder en beskrivelse for hverkostnadspost for å gi klarhet og transparens.

*Kostnader til personal- ressurser skal spesifiseres med estimerttimebruk og timesats. Angi eventuell usikkerhet knyttet tilbudsjettet/finansieringen.

 
14. Finsansieringsplan

Når du skal sette opp en finansieringsplan for Grofondet-søknad, er detviktig å gi en oversikt over alle inntektskilder og hvordan de skal dekkeprosjektets kostnader. Det stilles ikke krav til egeninnsats, mens detanbefales å inkludere dette, da dette er med på å styrke søknaden.  

 
15. Videre arbeid

Gi en beskrivelse av planer for videre arbeid etter prosjektets sluttog hvordan resultater fra prosjektet skal videreføres.

Du må oppretteen brukerprofil før du starterpå søknaden. Dette gjør du ved å trykke på knappen «Søk om støtte», øverst til høyere på nettsiden.