Om fondet
og vår historie

Satsningsområder

Satsnings-
områder

Vi skal bidra til økt forbruk- og verdiskaping av norske frukter, grønnsaker og poteter.

Vi gir støtte til følgende typer prosjekt:

  • Forskningsprosjekter: Rundt halvparten av midlene vi deler ut går til å støtte FoU. Grofondet regnes som "næringens egne midler" og kan brukes som "egeninnsats" i søknader om andre forskningsmidler. Målet er at FoU-midlene fra Grofondet skal utløse ytterligere offentlig finansiering.
  • Utviklingsprosjekter: Omtrent 40 prosent av midlene går til utviklingsprosjekter initiert av aktører i verdikjeden, inkludert produsenter, samarbeid mellom produsenter, pakkerier, grossister og detaljister. Dette inkluderer også veiledning, rådgivning og nettverksbygging. Vi prioriterer produkt- og produksjonsutvikling som kan skape merverdi i eksisterende eller nye produkter, samt nye bruksområder.
  • Kompetanseheving: Rundt 10 prosent av midlene går til kompetanseheving. Dette inkluderer stipender til relevant utdanning ved anerkjente studiesteder eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner, samt etterutdanning innen verdikjeden for frukt og grønt. Dette kan også inkludere kunnskapsinnhenting som skal bidra til å styrke norsk frukt- og grønt.
  • Det gis ikke støtte til rene investeringer, bortsett fra til nødvendig materiell for å teste/forske/utvikle. Det forutsettes også at det legges opp til en egenandel på investeringene.

Søknader vil bli behandlet konfidensielt. Alle søknader som blir innvilget vil bli offentliggjort.

Historie

Dette er historien om da tre av de viktigste aktørene innen omsetning av norsk frukt og grønt fant sammen på slutten av nittitallet. Det verdifulle samarbeidet mellom Gartnerhallen, BAMA og NorgesGruppen handler om god forutsigbarhet, avklart rollefordeling, felles eiendomsforvaltning og ikke minst om å gi tilbake til næringen. Måler å bidra til økt norsk produksjon, og til å bidra i utviklingen av norsk grøntsektor i årene fremover.

Gartnerhallen, som ble opprettet i 1930, fikk etter hvert en viktig rolle som samvirkeforetak og markedsregulator, og økte sin betydning i takt med interessen for frukt og grønt hos forbrukerne. Salgsfunksjonen ble utvidet med både import og grossistvirksomhet, og Gartnerhallen og Banan Matthiessen (senere BAMA) var sterke konkurrenter. Grossistselskapet Joh. Johannson (senere NorgesGruppen) ble medeier i BAMA i 1985, etter selv å ha forsøkt seg på omsetning av frukt og grønt med liten suksess.

90-tallet er et viktig tiår i de tre selskapenes historie. Kjedesiden ble i løpet av kort tid restrukturert, og 1997 var året for de store endringene blant frukt- og grøntgrossistene. Hakongruppen sa opp avtalen med Gartnerhallen, og Gartnerhallen ble nærmest over natten sittende igjen med en minimal portefølje og stor spredning på de gjenværende butikkene. Det ble jobbet raskt for å sørge for produsentenes markedsadgang. Selskapet søkte samarbeid med den andre store grossisten innen frukt og grønt i Norge, BAMA, samt en av de største innen detaljleddet, NorgesGruppen. Denne kontakten førte til en unik avtale våren 1998 – et langsiktig samarbeid til alles gavn. Gartnerhallen skulle rendyrke sin rolle som produsentorganisasjon mens BAMA skulle forsterke sin rolle innen innkjøp, logistikk, salg og markedsføring. NorgesGruppen var i tillegg til å være kunde av både BAMA og Gartnerhallen, også medeier i BAMA.


Industrivirksomheten ble skilt ut i ett selskap, Gro Industrier. Eiendomsporteføljen ble liggende i selskapet Gro AS, med formål om å forvalte eiendommene tidligere eid av Gartnerhallen. Etter hvert ble det nødvendig for Gartnerhallen å flytte fra sitt langvarige tilholdssted på tradisjonsrike Økern torghall, og BAMA og Gartnerhallen opprettet felles bo i nytt anlegg på Nyland syd. Anlegget på Økern ble solgt til boligformål i 2014. I den forbindelse ble det besluttet å sette av 100 millioner kroner i et fond for å styrke en bærekraftig produksjon av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter.

Ønsket fra de tre eierne er at midlene skal brukes innen forskning og utvikling, og komme hele verdikjeden til gode med bedre og flere produkter – fra jord til bord, og fra bonde til forbruker.

Runar Hollevik
Styreleder Grofondet | Konsernsjef NorgesGruppen
Elisabeth Morthen
Adm. direktør Gartnerhallen
Thor Ingvar Huuse
Konserndirektør BAMA Sourcing
Bent Andersen
Konsernsjef BAMA Gruppen
Nils Olve Gillund
Styreleder Gartnerhallen SA
Stein Rømmerud
Konserndirektør NorgesGruppen
Mari Engh
Daglig leder Grofondet AS