Bærekraftig produksjon av crispisalat

Bladrandskade er et stort problem, spesielt i produksjon av crispisalat i veksthus. Det er behov for mer kunnskap om hvorfor bladrandskade oppstår, samt verktøy for å hindre bladrandskade. Prosjektet støttes av både Grofondet og Norges forskningsråd.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Per Osmund Espedal, Osmund Espedal handelsgartneri AS
Prosjektperiode
2018 - 2019

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Prosjektleder
Per Osmund Espedal, Osmund Espedal handelsgartneri AS
Prosjektperiode
2018 - 2019
Bakgrunn for prosjektet

Salat med bladrandskade er ikke leveringsdyktig og kastes.

Formål
  1. Øke fysiologisk forståelse for hvorfor bladrandskade oppstår hos crispisalat.
  2. Sikre kvalitet og oppdatere kunnskapen til salatprodusentene om hvordan skader kan unngås, samt verktøy som kan brukes i produksjonen for å kontrollere transpirasjonsrelaterte skader.
  3. Teste ikke-destruktive målemetoder (sensorteknologi) for tidlig oppdagelse av bladrandskade slik at tiltak kunne settes inn raskt.
  4. Vurdere de biologiske, energirelaterte og økonomiske konsekvensene av å installere avfuktingsanlegg i veksthus med crispisalat.

Utføring

Det er antatt at høy luftfuktighet og dermed lav transpirasjon og lavt næringsopptak spiller en viktig rolle. Problemet er ofte omtalt som «fysiologisk kalsium-mangel», men ny forskning antyder også andre forklaringsmodeller slik som høyt turgortrykk i cellene og/eller ubalanse mellom kalsium og andre næringsstoffer. Sensorer for ikke-destruktive målinger som «synliggjør» bladrandskade på et tidlig stadium før skaden oppstår og som måler innholdet av næringsstoffer, vil bli testet i prosjektet. I tillegg vil det være fokus på avfuktingsteknologi.

Det er behov for mer kunnskap og dyrkingsstrategier for avfukting i veksthus med salatproduksjon. Prosjektet vil være et samarbeid mellom salatprodusenter, NGF, teknologibedrifter, veiledningstjenesten (NLR veksthus), NMBU og internasjonale samarbeidspartnere. Prosjektet vil gjennomføre forsøk både i kontrollerte klimakammere på NMBU og i kommersielle veksthus.

Verdiskapings- og forbrukspotensial

I 2016 ble det omsatt 7 617 000 crispisalat produsert i veksthus til en gjennomspris på 12.90 kroner per salat (GPS, 2016). Det er anslagsvis 15-20 prosent svinn i veksthusprodusert crispisalat årlig grunnet bladrandskade (pers. med Per Osmund Espedal). Det betyr et svinn på opptil 1 500 000 planter årlig og et inntektstap på ca 19 millioner kroner for produsentene. Optimal produksjon i veksthus gir ca 280.000 planter/da/år. Ved å unngå bladrandskader er det et potensiale til å forbedre resultatet med opptil 600 000 kroner pr da/år for en salatprodusent.

Det er stor etterspørsel etter norskprodusert salat. Bedre kontroll av bladrandskade vil gi omsetningsleddet større sikkerhet for stabil levering og kunne tilby norskprodusert crispisalat hele året til forbruker. CO2 avtrykket vil potensielt gå ned, noe som også er et viktig argument for norsk helårsproduksjon i veksthus.

Foto: Bama

Prosjektmål

Tilegne mer kunnskap om hvorfor bladrandskade oppstår, samt få verktøy for å hindre bladrandskade.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter