Sortsutvikling av poteter i Nord-Norge

I dag er andelen utsortert potet i nord i snitt opp mot 30 prosent for matpotet til pakking. Dette skyldes blant annet umodne poteter som flasser og lett får små skader, og dermed infeksjoner ved opptak. Potetsortene som skal dyrkes i nord må være tilpasset nordnorsk klima og vekstforhold.

No items found.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
Olav Grundnes
Prosjektleder
Kristin Sørensen, Tromspotet AS
Prosjektperiode
2018 - 2020

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
Olav Grundnes
Prosjektleder
Kristin Sørensen, Tromspotet AS
Prosjektperiode
2018 - 2020
Bakgrunn for prosjektet

De senere årene har vekstsesongen vært preget av store værmessige variasjoner, med to av de beste på flere årtier og to helt i bunnsjiktet. Hvis dette er en pekepinn på fortsettelsen, er det nødvendig med et sortsmaterial som tåler de klimatiske utfordringene (rask spiring, gode røtter, vekstavslutning til rett tid, sterk mot sykdommer).

Potetprodusenten og prosjekteier Olav Grundnes vil i samarbeid med Graminor, Fylkesmannen i Troms, Tromspotet AS , Art Nor AS, Graminor og NIBIO Holt finne fram til egna potetsorter for potetproduksjon i Nord-Norge.

Formål

Å fremskaffe nye potetsorter for produksjon tilpasset vekstsesongens lengde og lysforhold i Nord-Norge:

  1. Sorter for konsum (pakking): Melne/fastkokende/delikatesse
  2. Sorter velegnet for produksjon av foredlede produkter: Til skrelling og sous-vide
  3. Sortene skulle ha tilfredsstillende grad av sykdomsresistens, og være robuste under klimatiske variasjoner.

På bakgrunn av arbeidet som er gjort på Grundnes gård i samarbeid med Graminor, i årene 2006-2017, er sannsynligheten stor for at det i prosjektperioden 2018-2020 vil fremkomme en ny sort innenfor hver av de nevnte bruksområdene nevnt i delmålene. Samtidig legges grunnlaget for nye sorter for Nord-Norge i årene som kommer, på bakgrunn av utvalg i nye, årlige, krysningsgenerasjoner.

Utføring

Årlige utvalg gjennomføres i ca 500 nummersorter fra krysningsgenerasjoner fra Graminor. Utvalgte nummersorter oppformeres til materialet er stort nok for sortsforsøk. Forsøkene blir høstet til to høstetider, sortert og kvalitetskontrollert. Resultatene blir beregnet statistisk hos NIBIO Holt i Tromsø. Utvalgsmaterialet lagres på Grundnes fra år til år, mens en parallell av sortene som velges ut på Grundnes blir vedlikeholdt på Graminor inntil det er aktuelt å gjennomføre resistenstesting av sortene.

Sortene som er kommet lengst blir testet i skrelling og sous-vide i samarbeid med Art Nor AS. Grundnes er også vert for gjennomføring av sortsforsøk med de eldste nummersortene utvalgt på Graminor.

Tilsvarende felt er fordelt på flere lokaliteter i Sør-Norge. Disse feltene er til enhver tid basert på de mest lovende sortene, og baserer seg på hele foredlingsutvalget i Norge. Utvalgsarbeidet som gjennomføres på Grundnes baserer seg på kontinuerlig kompetanseheving og nettverksbygging ved møter med Graminor og sortsutstillinger i Skandinavia og Nederland.

Aktuelle nummersorter som til slutt går gjennom nåløyet, blir renset og oppformert som grunnlag for dyrkingstekniske forsøk og storskala utprøving. Arbeidet blir presentert gjennom visninger i felt, og orienteringer på fagsamlinger i landsdelen. Graminor er sortseier for sorter som eventuelt blir valgt ut på Grundnes.

Verdiskapings- og forbrukspotensial

Nye potetsorter tilpasset vekstsesong og lysforhold i nord vil bidra til å danne basis for en trygg og solid potetproduksjon og videreforedling. Det er behov for flere produsenter i landsdelen, og tilpassede sorter gir grunnlag for at nye dyrkere raskt kan lykkes med produksjonen.

Utsorteringa for matpotet til pakking for nordnorsk produsert potet er pr i dag ca 30 prosent. Potensialet vil være opp mot 20 prosent bedre utnyttelse av levert vare til pakkeriet, med potetsorter tilpasset landsdelens vekstsesong.

Poteter tilpasset vekstsesongen i nord vil gi forbrukeren pene, delikate poteter med næringsinnhold og smak på topp. Det vil føre til gjenkjøp, og dersom den nordnorske forbruker velger lokalprodusert kortreist potet, framfor svært langreist utenlandsk potet, vil potensialet være opp mot ca 17 prosent.

Foto: Bama

Prosjektmål

Fremskaffe nye potetsorter for produksjon tilpasset vekstsesongens lengde og lysforhold i Nord-Norge.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter